Overslaan naar hoofdinhoud

Bescherming van uw persoonsgegevens

Pugh & Co International sa (hierna “Pugh” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u haar hebt gegeven of die zij gebruikt.

Pugh verwerkt uw gegevens in alle transparantie, met respect voor de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vanaf 25 mei 2018, de EU verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), (hierna de “AVG") (hierna samen “privacywetgeving").

Modaliteiten voor het verkrijgen van persoonsgegevens.

Momenteel verzamelt Pugh uw persoonsgegevens langs de volgende kanalen:

-       Via onze webshop (www.pughshop.be)

-       Bij een aanvraag voor interventie bij de dienst-na-verkoop (telefonisch of via e-mail)

-       Bij een aanvraag via e-mail (rechtstreeks) of via onze verschillende websites:

o   www.pugh.be

o   www.pugh- micromet.com

o   www.tubilite.be

o   www.kelate.be

o   www.actan.be

-       Bij commerciële acties (beurzen, seminaries, …) alleen wanneer een specifieke vraag wordt gesteld aan Pugh (inlichtingen, informatie, prijzen, …)

Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens

Pugh verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

      Om de producten en diensten die onze klanten wensen te gebruiken, te kunnen implementeren en leveren, dus in het kader van de uitvoering van een bestelling, een contract of een dienstverlening

      Om onze klanten te informeren over onze activiteiten, producten of elke andere informatie die ermee verband houdt

Verwerkte persoonsgegevens

In het kader van de hierboven gedetailleerde doeleinden, verzamelen wij de volgende gegevens van onze klanten, leveranciers, contactpersonen:

-       Naam, voornaam

-       Geslacht

-       Taal

-       Leverings- en facturatieadres

-       Telefoon- en gsm-nummer

-       E-mailadres

-       Gebruikte producten en diensten

Bij de registratie op onze e-shop kunnen de volgende gegevens worden gebruikt bij de opstart van een dienst in uw voordeel, namelijk: e-mail – gebruikersnaam – wachtwoord (om te starten) – registratiedatum – naam van de onderneming – naam en voornaam van de contactpersoon – taal;

Zodra een dienst is geïmplementeerd, worden de applicaties en diensten beheerd door de gebruikers en komt Pugh niet meer tussenbeide. Geen enkel ander persoonsgegeven wordt dus verwerkt tijdens de uitvoering van deze diensten.

Elke opslag van persoonsgegevens is dus strikt beperkt en wordt enkel gebruikt voor de doeleinden die beschreven staan in deze verklaring.

Pugh verzamelt noch verwerkt gegevens die verband houden met uw aanwezigheid en uw activiteit op de sociale netwerken. Als dat het geval zou zijn in de toekomst, gebeurt dat pas na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Indien u berichten of informatie ontvangt van Pugh (algemene informatiebrief, aankondigingen, enz.) en deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk ogenblik uitschrijven hiervoor, hetzij via een gepaste link in het bericht in kwestie, hetzij door een eenvoudige melding “schrijf me uit” op het e-mailadres privacy@pugh.be.

Gegevens afkomstig van derden

Algemeen ontvangt noch verwerkt Pugh persoonsgegevens die ze zou vragen of krijgen van derden met het oog op de verwerking van de persoonsgegevens.

Ingeval Pugh een gegevensbank zou huren en/of kopen die persoonsgegevens bevat, vergewist ze zich ervan dat de aankoop van die gegevens in een wettelijk kader gebeurt, met name dat van de AVG.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld binnen de hoger vermelde voorwaarden en via de bovenstaande kanalen, worden bewaard;

– zolang u een leveranciers- of klantenrelatie onderhoudt met Pugh (effectief of potentieel);

– om vervolgens passief te worden bewaard en opgeslagen gedurende maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke plicht of een mogelijke noodzaak die samenhangt met de aard van de geleverde diensten, vereist dat die gegevens langer kunnen worden geraadpleegd.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden, namelijk leveranciers, indien dat nodig is voor de implementatie of levering van een dienst/product; het gaat om zeer beperkte gegevens die worden geëist voor de implementatie van een dienst die vervolgens rechtstreeks door de gebruiker wordt beheerd;

Standaard worden alle persoonsgegevens lokaal en/of op de servers van Pugh opgeslagen.

Indien toch persoonsgegevens waren geleverd aan derde leveranciers (onderaannemers) in het kader van diensten die werden verstrekt voor Pugh, treft Pugh de noodzakelijke maatregelen met die derden om de bescherming en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

Pugh levert geen enkel persoonsgegeven aan derden met het oog op de uitwisseling van de persoonsgegevens op zich; afgezien van wat hierboven is vermeld, worden persoonsgegevens bijgevolg niet doorgegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of indien een uitdrukkelijke toestemming werd verkregen hiervoor.

Technische en organisatorische maatregelen

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft Pugh de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen een onwettige verwerking.

In dat verband dient vermeld dat de persoonsgegevens die Pugh verwerkt, zeer beperkt zijn en geen gevoelige persoonsgegevens bevatten, noch gegevens over minderjarigen.

Alle bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, worden beheerd via een SharePoint, waarvan de toegang wordt gecontroleerd door een beleid met gebruikersnaam en wachtwoord.

Pugh beschikt over een verantwoordelijke voor de informaticadiensten (ITCM) die de softwareprogramma's, de firewall en de informatica-infrastructuur regelmatig opvolgt en die controleert of de beveiliging up-to-date is, rekening houdend met de opgeslagen gegevens.

Voor het gebruik van de persoonsgegevens geldt een vertrouwelijkheidsplicht die is opgenomen in de arbeidsovereenkomsten van alle betrokken medewerkers.

Rechten van de betrokkenen

U kunt uw rechten in verband met persoonsgegevens steeds uitoefenen door een bericht te sturen naar: privacy@pugh.be.

Op eenvoudig verzoek via het voormelde e-mailadres kunt u zo uw rechten uitoefenen: het recht op correctie, recht op beperking van het gebruik of recht op bezwaar tegen het verdere gebruik, recht op inzage, verzoek tot overdracht en terbeschikkingstelling van persoonsgegevens of recht op herroeping van de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens (en het recht om vergeten te worden).

Elk verzoek wordt binnen dertig dagen beantwoord, na controle van de identiteit van de aanvrager.

Uiteraard, behoudens wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, leidt elke vraag die daartoe wordt ingediend, tot de schrapping, wijziging of overdracht van de persoonsgegevens in kwestie.

In geval van een klacht, kunt u steeds een bericht sturen naar het voormelde e-mailadres (privacy@pugh.be) of contact opnemen met de toezichthoudende instantie in het land waar u verblijft, uw activiteiten gewoonlijk uitoefent of meent dat er een inbreuk werd gepleegd.