Overslaan naar hoofdinhoud

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding maken deze algemene verkoopsvoorwaarden het geheel uit van akkoorden en overeenkomsten tussen onze maatschappij en de koper, niettegenstaande elk hiermee tegenstrijdige beschikking en eventuele voorwaarden van de koper.

De uitreiking van een bestelling houdt in, vanwege de koper, een onvoorwaardelijke goedkeuring zowel van onze algemene als bijzondere verkoopsvoorwaarden.

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Onze prijzen zijn berekend op grond van de wisselkoers, de douanerechten, fiscale taksen en transporttarieven in voege op de dag van de bestelling. Elke verhoging van deze kosten zal automatisch een proportionele verhoging teweegbrengen van de oorspronkelijke prijzen.

2. Bestellingen worden slechts als definitief beschouwd na geschreven bevestiging. Onze agenten, makelaars en andere tussenpersonen hebben geen bevoegdheid om ons te verbinden. Mocht de koper zijn bestelling eenzijdig opzeggen, behoudt onze maatschappij zich het recht voor de uitvoering van de bestelling, of het betalen van een schadevergoeding gelijk aan 20 % van de waarde van de bestelde goederen, te eisen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen reizen de goederen op risico van de koper, zelfs wanneer de transportkosten ten onze lasten zijn. Wij wijzen dus elke verantwoordelijkheid voor schade, tekort of laattijdige levering van de hand, welke ook de gebruikte transportmiddelen mogen zijn.

Ieder protest moet schriftelijk geschieden en in ons bezit zijn binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen of in geval van verborgen gebreken na hun ontdekking. De koper moet alle nodige maatregelen nemen om een tegensprekelijk onderzoek mogelijk maken.

4. In geval van schade of tekort moet de bestemmeling de nodige maatregelen nemen om verhaal op de vervoerder te vrijwaren. In geval van levering van als gebrekkig erkende goederen beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de vervanging of de terugbetaling ervan, naar onze keuze, en met uitsluiting van welke schadevergoeding ook. Geen enkele terugzending zal aanvaard worden, behoudens uitdrukkelijk voorafgaande toelating. De koper draagt het risico en de verantwoordelijkheid voor de resultaten die bekomen worden bij het gebruik van de produkten, zowel bij hun geïsoleerd gebruik als bij hun gebruik in combinatie met andere.

5. De leveringstermijnen gelden als aanwijzing en de koper heeft geen verhaal wanneer zij niet worden inachtgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van vertraging, verlies of schade ten gevolge van overmacht of toeval waaronder eveneens elke gebeurtenis begrepen is die aan onze normale controle ontsnapt. In geval van overmacht zal het ons toegelaten zijn onze overeenkomsten te annuleren, of onze leveringstermijnen te verlengen, en dit zo lang het geval van overmacht zal duren of zijn gevolgen laat voelen.

6. Behalve andersluidende vermelding op de factuur dienen de betalingen contant en zonder korting vereffend te worden na ontvangst der goederen. Terugzendingen of kortingen maken steeds het voorwerp uit van kredietnota’s en schorsen geenszins de opeisbaarheid van vervallen fakturen. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt het geheel van de schuldvorderingen onmiddellijk eisbaar, zelfs indien zij nog niet verschuldigd zijn, daarenboven behouden wij ons het recht voor ieder ander in uitvoering zijnde bestelling te annuleren. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van het volledig bedrag of van een deel ervan en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, dragen onze facturen een intrest die 2 % boven de wettelijke rente ligt die op die datum wordt toegepast. Daarenboven hebben wij het recht zonder formaliteit en zonder ingebrekestelling betaling te eisen van een vergoeding die forfaitair en ondeelbaar is vastgesteld op 15 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 75 euro.

7. Wij blijven eigenaar van de verkochte goederen zolang de prijs ervan niet geheel is betaald of het totale bedrag van de effecten is geïnd.

8. De Klant kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. 

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het Product direct of via een door de Klant aangewezen derde (die niet de transporteur/bezorger) is van het Product, het Product heeft ontvangen. Uitzondering is indien de Klant meerdere Producten heeft besteld: dan dag waarop de Klant (of een derde, niet zijnde de transporteur) het laatste Product heeft ontvangen. 

Met betrekking tot Producten die worden teruggestuurd geldt dat de Producten zo veel mogelijk dienen te worden teruggestuurd in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering of waardeverlies van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Hij dient de Producten dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. Uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Dit betekent mede dat een Product niet gebruikt mag zijn, omwille van hygiëne.

9. Tot kennisneming van gelijk welk geschil tussen partijen is alleen de Vrederechter te Brussel (2de Kanton) en anders de Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Wij behouden ons niettemin het recht voor het geschil voor ieder ander overeenkomstig het gemeenrecht bevoegde Rechtbank te brengen.

10. Geen enkele afwijking van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en geen enkele wijziging van onze offertes zijn geldig, tenzij zij door ons uitdrukkelijk werden aanvaard.